STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Arrr, I be a pirate!

Moderator: All Things Mods

User avatar
Nef Yoo BlackBeard
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4269
Joined: Thu Jan 29, 2009 10:45 pm
Location: off me leesh
Contact:

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby Nef Yoo BlackBeard » Wed Feb 01, 2017 2:44 pm

rrrrr
cabin boy fir hyer. jyint hat no hextra charj.

User avatar
StayThirstyMyAguila
Definitely not Eric
Posts: 1380
Joined: Thu Dec 15, 2016 2:16 pm
Location: The depths of Archaide.

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby StayThirstyMyAguila » Wed Feb 01, 2017 2:48 pm

███████████████████████████████
!████████████████████████████!
██!██████████████████████████!██
███!████████████████████████!███
████!██████████████████████!████
█████H████████████████████H████
██████H██████████████████H█████
███████G████████████████G██████
████████G██████████████G███████
█████████G████████████G████████
██████████R██████████R█████████
███████████R████████R██████████
████████████R██████R███████████
█████████████R████R████████████
██████████████A██A█████████████
███████████████AA██████████████
██████████████████████████████▌

User avatar
DaveL
Site Admin
Posts: 5134
Joined: Fri Aug 26, 2005 8:57 pm
Location: Van Diemens Land

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby DaveL » Sat Feb 04, 2017 4:15 pm

YArrrrgh...who switched off the lights?
Loosely Canonising and keeping it free for all Pastafarians
http://www.loose-canon.info/

User avatar
Nef Yoo BlackBeard
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4269
Joined: Thu Jan 29, 2009 10:45 pm
Location: off me leesh
Contact:

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby Nef Yoo BlackBeard » Sat Feb 04, 2017 11:50 pm

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
cabin boy fir hyer. jyint hat no hextra charj.

User avatar
StayThirstyMyAguila
Definitely not Eric
Posts: 1380
Joined: Thu Dec 15, 2016 2:16 pm
Location: The depths of Archaide.

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby StayThirstyMyAguila » Mon Feb 06, 2017 10:15 am

DaveL wrote:YArrrrgh...who switched off the lights?

Moi bad . . . There, that better?
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
!░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░!░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░!░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░!░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░H░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░H░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░G░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░G░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░G░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░A░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░A░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░A░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░A░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░R░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░G░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░G░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░G░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░H░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░H░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░!░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░!░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░!░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░!
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

The lights are still flickering . . . where is the breaker in this place?

User avatar
Probably Rye
Gnocchetti Galley Slave
Posts: 60
Joined: Thu Feb 09, 2017 5:56 pm
Location: the 5th circle of hell, alternatively known as 'school'
Contact:

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby Probably Rye » Tue Feb 14, 2017 4:54 pm

Y͚̱̞̲̙̩͈̼̫̤̌̽̈͂͑̔̀̓͝͝Ǎ̭̰̦͔̗͍͇̘̻̭̅̒̂̇̅́̕͘̚A̡̘͍͈̬̘̗̳͎̬̎̆̃̊̔̒̍̔͝͝A̡̧̢̹̖̬̞̞̖͔̋̔͐̋̈͛̃̈͌̿À͖̖͍̘̝̠͍͕͙̰͂̾͌̀͐͆̕͝͝A̦̼͈͔̱̗̱̩͇̱̐̾̐͆̔̈̔̇̍͝R̥̗̫͇̮͍̦̠̩̍̃̾͆̑͒̋̈́̂̚ͅḠ̢̥͉̖̝̰̣̬͚̀͗̐̒̈́̊̎̽̅ͅH̪̤̭̱͕͖̖̦̬͊̈́̏̇̌̉̎̐̿̀͜
Rachel
ImageImage

User avatar
StayThirstyMyAguila
Definitely not Eric
Posts: 1380
Joined: Thu Dec 15, 2016 2:16 pm
Location: The depths of Archaide.

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby StayThirstyMyAguila » Tue Feb 14, 2017 5:32 pm

*flicker* *flickerflicker*
░░░░░░░░░░░░░░░░░
A░░░░░░░░░░░░░░░
░░A░░░░░░░░░░░░░░
░░░R░░░░░░░░░░░░░
░░░░R░░░░░░░░░░░░
░░░░░R░░░░░░░░░░░
░░░░░░R░░░░░░░░░░
░░░░░░░G░░░░░░░░░
░░░░░░░░G░░░░░░░░
░░░░░░░░░G░░░░░░░
░░░░░░░░░░H░░░░░░
░░░░░░░░░░░H░░░░░
░░░░░░░░░░░░!░░░░
░░░░░░░░░░░░░!░░░
░░░░░░░░░░░░░░!░░
░░░░░░░░░░░░░░░!
░░░░░░░░░░░░░░░░░

The lights are still flickering . . . where is the breaker in this place?[/quote]

User avatar
Probably Rye
Gnocchetti Galley Slave
Posts: 60
Joined: Thu Feb 09, 2017 5:56 pm
Location: the 5th circle of hell, alternatively known as 'school'
Contact:

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby Probably Rye » Tue Feb 14, 2017 5:37 pm

YAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAÄRGH
Rachel
ImageImage

User avatar
Nef Yoo BlackBeard
Tagliatelle Trainee Monk
Posts: 4269
Joined: Thu Jan 29, 2009 10:45 pm
Location: off me leesh
Contact:

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby Nef Yoo BlackBeard » Tue Feb 14, 2017 5:40 pm

rrr
cabin boy fir hyer. jyint hat no hextra charj.

User avatar
StayThirstyMyAguila
Definitely not Eric
Posts: 1380
Joined: Thu Dec 15, 2016 2:16 pm
Location: The depths of Archaide.

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby StayThirstyMyAguila » Tue Feb 14, 2017 5:40 pm

░░░░░░░░░░░░░░░░░
!░░░░░░░░░░░░░░░
░░!░░░░░░░░░░░░░░
░░░!░░░░░░░░░░░░░
░░░░!░░░░░░░░░░░░
░░░░░H░░░░░░░░░░░
░░░░░░H░░░░░░░░░░
░░░░░░░G░░░░░░░░░
░░░░░░░░G░░░░░░░░
░░░░░░░░░G░░░░░░░
░░░░░░░░░░R░░░░░░
░░░░░░░░░░░R░░░░░
░░░░░░░░░░░░R░░░░
░░░░░░░░░░░░░R░░░
░░░░░░░░░░░░░░A░░
░░░░░░░░░░░░░░░A
░░░░░░░░░░░░░░░░░

User avatar
DaveL
Site Admin
Posts: 5134
Joined: Fri Aug 26, 2005 8:57 pm
Location: Van Diemens Land

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby DaveL » Wed Feb 15, 2017 6:58 am

Yarrrr...

What do you call a Canon Thief with no arms and legs, lyin' on a pile of leaves...?

Russell :welcome:
Loosely Canonising and keeping it free for all Pastafarians
http://www.loose-canon.info/

User avatar
StayThirstyMyAguila
Definitely not Eric
Posts: 1380
Joined: Thu Dec 15, 2016 2:16 pm
Location: The depths of Archaide.

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby StayThirstyMyAguila » Wed Feb 15, 2017 9:29 am

*flicker* *flickerflicker* *hhuuUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

  A
    A
      R
        R
          R
            R
              G
                G
                  G
                    H
                      H
                        !
                          !
                            !
                              !

Ah, there we go! The lights are back on!

User avatar
ET, the Extra Terrestrial
Privvy Counselor
Posts: 7075
Joined: Thu Jan 24, 2008 5:01 am
Location: In the woods, watching

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby ET, the Extra Terrestrial » Wed Feb 15, 2017 12:51 pm

Argh.


Just sayin.
"Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens."
("Against stupidity, the gods themselves contend in vain.")
-- Friedrich Schiller (1759–1805)
Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.
-- Philip K Dick

What happens when all the renewable energy runs out?
-- Victoria Ayling

English isn't much of a language for swearing. When I studied Ancient Greek I was delighted to discover a single word - Rhaphanidosthai - which translates roughly as "Be thou thrust up the fundament with a radish for adultery."

User avatar
StayThirstyMyAguila
Definitely not Eric
Posts: 1380
Joined: Thu Dec 15, 2016 2:16 pm
Location: The depths of Archaide.

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby StayThirstyMyAguila » Wed Feb 15, 2017 2:37 pm


  !
    !
      !
        !
          H
            H
              G
                G
                  G
                    R
                      R
                        R
                          R
                            A
                              A

User avatar
Probably Rye
Gnocchetti Galley Slave
Posts: 60
Joined: Thu Feb 09, 2017 5:56 pm
Location: the 5th circle of hell, alternatively known as 'school'
Contact:

Re: STICKY FOR YARRRRGGGHHHHHHHH!!!

Postby Probably Rye » Wed Feb 15, 2017 7:21 pm

YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnope
Rachel
ImageImage


Return to “Pirate Discussion”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests